Infostatyba DUK - Prie prašymo pridedami dokumentai

Prie prašymo pridedami dokumentai

 

Popierinio techninio projekto teikimas, kai projektas įvestas IS „Infostatyba" (2012-06-26)

Informacija atnaujinta 2013-03-15

KLAUSIMAS

Ar pačiam statytojui ar jo pavedimu projektuotojui suvedus techninį projektą į sistemą „Infostatyboje", dar privaloma papildomai popierinę techninio projekto bylą pateikti savivaldybės administracijos įgaliotam specialistui?

ATSAKYMAS (2012-06-26, Nr. (8.4) - 2D-9433)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) susipažinusi su Jūsų 2012 m. birželio 4 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu.
Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 23 straipsnio nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam subjektui (savivaldybės administracijai) pateikiamas statinio projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.
Jeigu informacinėje sistemoje „Infostatyba" pridedamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais, statinio projekto popierinio varianto savivaldybės administracijai teikti neprivaloma. Jeigu kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas pridėtas be elektroninių parašų, savivaldybės administracijai teikiamas ir statinio projekto popierinis variantas.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

 

SLD pažymėjimas negaliojančiu, kai jis neregistruotas IS „Infostatyba" (2013-03-12)

Informacija atnaujinta 2013-03-15

KLAUSIMAS

Gautas prašymas anuliuoti statybos leidimą, išduotą 2010 m. Pagal STR "Statybą leidžiantys dokumentai" 49 p. yra pažymimas kaip negaliojantis IS „Infostatyba". Ką daryti su leidimais, kurie šioje sistemoje nėra registruoti?

ATSAKYMAS (2013-03-12, Nr. (8.4)-2D-3921)

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915), (toliau – Reglamentas) 49 punkte nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas (toliau – SLD) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba" (toliau – IS „Infostatyba") pažymimas negaliojančiu šiais atvejais: perregistravus SLD; išdavus naują SLD, kai keičiami esminiai projekto sprendiniai; asmens, kurio vardu išduotas SLD, prašymu.

Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad dalis galiojančių SLD nėra registruoti IS „Infostatyba", šiuo atveju sprendžiant dėl SLD pažymėjimo negaliojančiu turėtų būti vadovaujamasi teisės analogija.

Pažymime, kad Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 45 straipsnyje nustatyta, kad šio įstatymo 23 ir 34 straipsniuose nurodytas (statinių projektų tikrinimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo / perregistravimo) procedūras viešojo administravimo subjektai atlieka naudodamiesi IS „Infostatyba" šios sistemos nuostatuose, kuriuos tvirtina aplinkos ministras, nustatyta tvarka arba kita Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Analizuojant Reglamento nuostatas, darytina išvada, kad jame numatyta galimybė procedūras atlikti ne tik per IS „Infostatyba", bet ir per institucijų dokumentų valdymo sistemas, pvz., 17, 35 ir 38 punktuose. Reglamento 38 punkte, nustatančiame SLD perregistravimo tvarką nurodyta, kad perregistravus SLD, buvęs SLD IS „Infostatyba" (ar dokumentų valdymo sistemoje) pažymimas kaip negaliojantis.

Nors Reglamento 45 punkte nurodyta, kad SLD pažymimas negaliojančiu IS „Infostatyba", manome, kad jis pagal minėtų nuostatų analogiją, pagal technines galimybes turėtų būti pažymėtas negaliojančiu savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje.

Tuo atveju, kai pats statytojas atsisako savo subjektinės teisės ir prašo panaikinti SLD, savivaldybės administracija, prieš pažymėdama SLD negaliojančiu, turėtų priimti atskirą sprendimą, kuriame būtų išreikšta šio subjekto valia dėl SLD panaikinimo, atsižvelgiant į statytojo prašymą.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus.