Infostatyba DUK - Prašymo nagrinėjimo eigos stebėjimas

Prašymo nagrinėjimo eigos stebėjimas

 

Prašymo eigos stebėjimas IS „INFOSTATYBA" (2012-06-22)

Informacija atnaujinta 2013-03-15

KLAUSIMAS

Mes prieš 10 d. pateikėme prašymą gauti leidimą statybai, mes buvome informuoti, kad pasinaudoję INFOSTATYBA galėsime matyti prašymo nagrinėjimo eigą. Mes bandėme prisijungti, bet mums nepavyko, taip pat bandėm susisiekti su specialistais ir gauti konsultaciją, tačiau ir tai nepavyko. Prašom nurodyti specialistą, kuris galetų mus pakonsultuoti.

ATSAKYMAS (2012-06-22, Nr. (8.4) - 2D-9245)

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" (toliau – IS „Infostatyba"), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 6 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.
Informuojame, jog, jei prašymas buvo pateiktas savivaldybės administracijai per IS „Infostatyba" išorinį puslapį https://planuojustatyti.lt, prašymo nagrinėjimo eigą prašymo pateikėjas gali matyti prisijungęs prie šios svetainės. Tai padaryti galima vadovaujantis internetiniame puslapyje IS "Infostatyba" tituliniame lape esančiu „Išorinės sistemos naudotojo vadovu", arba skiltyje "Pagalba".
Tuo atveju, jei prašymas buvo pateiktas popieriniu būdu savivaldybės administracijai, ši paslauga IS "Infostatyba" išoriniame puslapyje nėra pasiekiama.
Iškylus papildomiems klausimams galite kreiptis šiais nurodytais kontaktais: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė Olga Briuškova, kontaktinis numeris: (8 5) 271 30 23; elektroninis paštas: o.briuskova@vtpsi.lt
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.