Infostatyba DUK - Dokumentų išdavimas ir jų atsiėmimas

Dokumentų išdavimas ir jų atsiėmimas

 

Galimybė išduoti statybą leidžiančius dokumentus pagal MTR 1.07.01:2006 "Melioracijos statinių statybos leidimas" IS „Infostatyba" (2012-06-26)

Informacija atnaujinta 2013-03-15

KLAUSIMAS

Statytojas reikalauja išduoti leidimą pagal MTR 1.07.01:2006 "Melioracijos statinių statybos leidimas", 2 priedą. Ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas įgaliotas išduoti statybą leidžiančius dokumentus IS "INFOSTATYBA" programoje. Ar gali išduoti tokį leidimą ir kaip jį registruoti.

ATSAKYMAS (2012-06-26, Nr. (8.4)-2D-9443)

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad, vadovaujantis „Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių" (Žin., 2011, Nr. 136-6481) 8 punktu, paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Informuojame, kad vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" parengta informacinė sistema „Infostatyba" turi galimybę išduoti ir registruoti statybos leidimus ir melioracijos statiniams. Tačiau išduoti ir registruoti leidimus melioracijos statinių statybai išduodamus pagal melioracijos techninį reglamentą MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas" ji nepritaikyta. Todėl manome, kad savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas išduoti statybą leidžiančius dokumentus informacinės sistemos „Infostatyba" programoje, negalės šios sistemos pagalba išduoti ir registruoti leidimų statyti melioracijos statinius, išduodamų pagal melioracijos techninį reglamentą MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas".
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

 

Projekto terminų patvirtinimas ir statybą leidžiančio dokumento išdavimas (2012-07-17)

Informacija atnaujinta 2013-03-15

KLAUSIMAS

Norėjau sužinoti, per kiek dienų turėtų patvirtinti IS Infostatyboje projektą ir išduoti statybą leidžiantį dokumentą? Nuo kurios dienos skaičiuojamas laikas: nuo įvedimo į IS Infostatybą ar nuo prašymo užpildymo dienos kartu su popieriniu variantu? Jeigu per skirtą laiką nėra atsakymo, tai ką man toliau reiktų daryti?

ATSAKYMAS (2012-07-17, Nr. (8.4)-2D-10499)

Atsakydami į Jūsų paklausimus informuojame, kad, vadovaujantis „Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių" (Žin., 2011, Nr. 136-6481) 8 punktu, paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996 Nr. 32-788; 2001 Nr. 101-3597; 2010 Nr. 84-4401) (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 18 dalimi:
Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba" dienos, skiriama:
1) 35 darbo dienos – ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo projektui patikrinti;
2) 20 darbo dienų – neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo projektui patikrinti;
3) 10 darbo dienų – pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektui patikrinti.
Pagal Įstatymo 23 straipsnio 19 dalį:
Rašytiniams pritarimams statinio projektui, skaičiuojant nuo projekto pateikimo rašytiniam pritarimui gauti dienos, skiriama:
1) 20 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
2) 10 darbo dienų – neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
3) 5 darbo dienos – kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais.
Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 20 dalimi statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, jeigu per statinio projektui patikrinti nustatytą terminą negauti šio straipsnio 15 ir 16 dalyse nurodytų institucijų ar subjektų (jų padalinių) nepritarimai statinio projektui.
Pagal Įstatymo 23 straipsnio 21 dalį Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
1) 45 darbo dienas – ypatingam statiniui šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais;
2) 30 darbo dienų – neypatingam statiniui šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais;
3) 20 darbo dienų – šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju;
4) 15 darbo dienų – šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais atvejais;
5) 10 darbo dienų – šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytais atvejais.
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.
Projekto patikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) (toliau – Reglamentas) IV skyriuje.
Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 24 dalimi, jeigu šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ar 4 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir apie neišdavimo priežastis statytojui (užsakovui) per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos nebuvo pranešta, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka atsakingiems už statybą leidžiančio dokumento išdavimą asmenims surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui.
Įstatymą galite rasti tinklalapyje <www. vtpsi.lt → Teisinė informacija → Teisinė informacija
→ Statybos įstatymas>, o Reglamentą – <www. vtpsi.lt → Statybos techniniai reglamentai → STR 1.07.01:2010 Statybos užbaigimas>.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

 

Statybą leidžiančio dokumento atsiėmimas (2012-09-11)

Informacija atnaujinta 2013-03-15

KLAUSIMAS

Kaip galima atsiimti leidimą, kokių reikia dokumentų?

ATSAKYMAS (2012-09-11, Nr. (8.4)-2D-13046)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), susipažinusi su Jūsų 2012 m. rugpjūčio 21 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu. Informuojame, kad pateikti paklausime duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, konsultacijos turinys gali keistis.
Jeigu Jūs prašymą ir kitus dokumentus pateikėte nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba", www.planuojustatyti.lt, tai pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 12 punktą, apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba" ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) ir apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu.
Kitu atveju, jei prašymą ir visus privalomus dokumentus pateikėte savivaldybės administracijai tiesiogiai, tai pagal minėto statybos techninio reglamento 16 punktą, apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.
Taigi, kai gausite el. paštu ar raštu patvirtinimą, kad Jums yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, turite atvykti į savivaldybę su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.