Infostatyba DUK - Teisės klausimai

Teisės klausimai.

 

ANONIMINIAI PRITARIMAI / NEPRITARIMAI PROJEKTAMS

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Tikrinant projektus, juos tikrinantys subjektai ne visuomet IS „Infostatyba" nurodo konkretaus projektą tikrinančio asmens duomenis. Statytojai ar jų įgalioti asmenys (projektų vadovai) kartais nežino, su kuriuo projektą tikrinusiu asmeniu konsultuotis ar aiškintis dėl pateiktų pastabų ar dėl atliktų pakeitimų. Todėl projektus tikrinančių subjektų prašome kiekvieną kartą IS „Infostatyba" nurodyti konkrečius kiekvieną projektą tikrinančius asmenis bei jų kontaktinius duomenis.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

PROJEKTUS TIKRINANČIŲ SUBJEKTŲ IR STATYBĄ LEIDŽIANČIUS DOKUMENTUS IŠDUODANČIŲ ASMENŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Statybos įstatymo 23 straipsnio 32 dalyje nurodyta, kad už statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimus pagal kompetenciją atsako asmenys, privalantys patikrinti statinio projektą (jam raštu pritarti) ir įgalioti išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Žala, atsiradusi dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
Todėl atsakingi už savo priimtus sprendimus yra tiek projektus tikrinantys asmenys, tiek ir SLD išduodantys asmenys.
Nuobaudos už minėtus pažeidimus gali būti skiriamos pagal ATPK 189-13 straipsnį: Statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo ir išdavimo tvarkos pažeidimas
Teisės aktuose nustatytos statinių projektų patikrinimo tvarkos pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Statybos įstatymo 23 straipsnio 33 dalyje nurodyta, kad atsisakymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui. Atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai nepritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui. Šios nuostatos taikytinos subjektams, nepritariusiems projektui, t. y. tuo pačiu atsisakiusiems pritarti ir SLD išdavimui, taip pat savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautojui, atsisakiusiam išduoti SLD net ir tuo atveju, jei jis atliko visas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 14 punkte nurodytas prievoles ir SLD negalėjo išduoti dėl to, kad projektui nepritarė kiti jį tikrinusieji subjektai.
Apibendrinant, pažymėtina, kad už neteisėtą atsisakymą pritarti projektui asmuo gali būti baudžiamas pagal ATPK 189-13 straipsnį, o dėl asmens, neteisėtai atsisakiusio išduoti SLD, patirta žala gali būti išieškoma per teismą.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

STATINIO PROJEKTUOTOJO ATESTAVIMAS

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Nuo 2012 m. sausio 1 d., įsigaliojus Statybos įstatymo 14 straipsnio pakeitimams, ypatingo statinio projektuotojai nebeatestuojami ir jiems kvalifikacijos atestatai nebeišduodami. Todėl pildant IS „Infostatyba" atitinkamus statinio projektuotojo duomenų laukus, būtina pasirinkt opciją „Neatestuotas juridinis asmuo" ir laukelyje „Kiti teisę patvirtinantys dokumentai" įrašyti ypatingo statinio projekto vadovo, kuris paskirtas ar pasamdytas šio juridinio asmens duomenis:
1) Vardą, pavardę
2) Kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo datą
3) Pasamdymo ar paskyrimo dokumento duomenis: datą, Nr., kt.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO IŠRAŠAI

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8, 9 ir 10 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuos būtina pateikti, prašant išduoti atitinkamą statybą leidžiantį dokumentą. Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nuosavybės teisę į žemės sklypą ar statinius šiose dalyse nenurodytas.
Todėl statytojas minėtų išrašų savivaldybių administracijoms pateikti neprivalo, o pastarosios neturi teisės tokių išrašų reikalauti.
Duomenis apie konkretaus žemės sklypo ar statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre savivaldybių administracijos privalo gauti pačios tiesiogiai iš VĮ Registrų centro duomenų bazės, pareikalaudamos iš statytojo apmokėti šios informacijos gavimo išlaidas.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

IŠANKSTINIAI RAŠYTINIAI PRITARIMAI PROJEKTUI

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Inspekcija gauna daug paklausimų dėl išankstinių rašytinių sutikimų ir pritarimų projektui ir statybai taikymo. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų rašytinius pritarimus projektui:
1) rašytinis žemės sklypo / teritorijos savininko ar valdytojo sutikimas (susitarimas) dėl statybos, kai statoma ne statytojui priklausančiame žemės sklype / teritorijoje – žemės sklypo savininko raštas paprasta (ne notarine) forma; valstybinės žemės valdytojo oficialus raštas;
2) rašytinis žemės sklypo bendraturčio (-ių) sutikimas dėl statybos, kai statoma dviejų ar kelių bendraturčių valdomame žemės sklype – žemės sklypo savininko raštas paprasta (ne notarine) forma; valstybinės žemės valdytojo oficialus raštas;
3) rašytinis gretimo sklypo savininko (valdytojo) sutikimas dėl statybos arčiau sklypo ribos, nei nustatytas norminis atstumas – žemės sklypo savininko raštas paprasta (ne notarine) forma; valstybinės žemės valdytojo oficialus raštas;
4) įvairių subjektų, nurodytų STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 10 priede, rašytiniai pritarimai projektui iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Šio reglamento 6 punkte nurodyta, kad tokių rašytinių pritarimų forma yra raštai. Todėl 10 priede nurodyti subjektai, pritardami projektui, pateikia statytojui pritarimą pateiktam projektui rašto forma, bet ne pažymėdami savo pritarimą projekte. Savivaldybių administracijos, tikrindamos prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pridėtus dokumentus, minėtais atvejais turėtų reikalauti pritarimų projektui rašto forma.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

SENŲ DOKUMENTŲ NE ORIGINALO SPALVA TALPINIMAS

Informacija atnaujinta 2013-03-15

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" yra patikslintas aplinkos ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. D1-906: reglamento 6.3 punktas papildytas nuostata, kad nesant dokumentų originalų, gali būti pateikiama šio dokumento kopija su žyma „Kopija tikra" ir statytojo (užsakovo) parašu.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

ASMENŲ, RENGIANČIŲ STATYBOS PROJEKTUS ARBA BESIKREIPIANČIŲ DĖL STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO IŠDAVIMO, KONSULTAVIMAS

Informacija atnaujinta 2013-03-15

(2012-09-26, Nr. (1.6)-2D-13972)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojams, skaitantiems pranešimus apie teisės aktų taikymą, tikslinių grupių dalyviai dažnai pateikia informacijos (skundų), kad statybos projektus rengiantiems asmenims trūksta konsultacijų dėl teisės aktų taikymo statinio projekto rengimo metu ir pateikus prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.
Atsižvelgdami į šias pastabas ir vykdydami statybos valstybinę priežiūrą ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" (toliau – IS „Infostatyba") valdytojo funkcijas, teikiame išaiškinimą dėl prievolės teikti konsultacijas statinių projektus rengiantiems ir prašymus dėl statybą leidžiančių dokumento išdavimo pateikusiems asmenims.
Statinių projektų rengimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka reglamentuota Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir statybos techniniuose reglamentuose.
Nepaisant to, kad statinių projektų rengimo tvarka nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), o statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros ir jose dalyvaujančių subjektų teisės ir pareigos aiškiai reglamentuotos statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944) (toliau – STR 1.07.01:2010), atkreiptinas dėmesys į Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 363 straipsnyje ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657), 7.5 punkte reglamentuotą konsultacijų ūkio subjektams teikimo prievolę. Statinių projektų rengimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procese ūkio subjektai – tai asmenys, rengiantys statinio projektus, teikiantys prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, taip pat asmenys, kurie kreipiasi dėl prisijungimo sąlygų ar specialiųjų architektūros, paveldosaugos ar saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo.
Statinių projektus rengiantys asmenys skundžiasi, kad subjektai, tikrinantys projektus, atsisako teikti pagalbą teisės aktų taikymo srityje projektų rengimo metu, motyvuodami tuo, kad visus paaiškinimus ir pastabas pateiks statinio projekto tikrinimo procedūros metu. Manome, kad remiantis būtent pirmiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis, statinio projektus tikrinantiems subjektams kyla pareiga teikti paaiškinimus (konsultacijas) viso projekto rengimo metu, o ne tik tada, kai projektas pateikiamas tikrinti.
Konsultacijos projekto rengimo metu projektus rengiantiems asmenims padėtų parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančius projektus, išvengti statinių projektų grąžinimo ir keitimo pagal pastabas jų tikrinimo procedūros metu (pateikus prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą), o projektus tikrinantys subjektai užtikrins tinkamą viešojo administravimo principų įgyvendinimą.
Statytojas, norėdamas gauti statybą leidžiantį dokumentą (išskyrus leidimą statyti naują statinį ir leidimą rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe) savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje planuoja statyti statinį, pateikia prašymą ir kitus Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus dokumentus.
Pagal STR 1.07.01:2010 8 ir 9 punktus, įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui patikrinus pateiktą prašymą, kitus privalomus dokumentus ir nusprendus, kad jie atitinka keliamus reikalavimus, prašymas užregistruojamas IS „Infostatyba" ir paskelbiamas subjektų, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams, sąrašas. Įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui nustačius trūkumų, apie tai informuojamas prašymo pateikėjas (STR 1.07.01:2010 8 punktas). Taigi iš nurodyto reglamentavimo jau pačioje pirminėje statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros stadijoje atsiranda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo prievolė pateikti informaciją, t. y. motyvus ir priežastis, dėl kurių pareiškėjo prašymas nepriimamas, ir paaiškinti, kokių veiksmų privaloma imtis trūkumams pašalinti.
Informaciją teikti, t. y. konsultuoti asmenis, privalo ne tik įgalioti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, bet ir subjektai, tikrinantys projekto atitiktį keliamiems reikalavimams.
STR 1.07.01:2010 11 punkte nurodyta, kad, nepritarus projektui, IS „Infostatyba" paskelbiami nepritarimo motyvai, nurodant konkrečius Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjui turi būti paaiškinti reikalavimų pažeidimų pašalinimo būdai ir tvarka, nepaisant to, kad ištaisius trūkumus projektas bus pakartotinai pateiktas tikrinti subjektui. Pažymėtina, kad nepritarimas projektui visada turi būti motyvuotas, konkrečiai nurodant nepritarimo priežastis.
Pakartotinai pateikus pagal gautas pastabas pakeistą statinio projektą, jo tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencijai priklauso kitų statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas. Šiuo atveju tikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos per dukart trumpesnius, negu nurodyti šiame straipsnyje, terminus.
Statytojui nurodytu būdu pašalinus trūkumus ir pateikus projektą tikrinti pakartotinai, jį tikrinantis subjektas neturėtų teikti pastabų dėl jau anksčiau buvusių, t. y. neatsiradusių pagal tikrinančio subjekto pastabas, sprendinių. Toks projektą tikrinančio subjekto elgesys traktuotinas kaip statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros vilkinimas.
Akcentuotina savivaldybės administracijų mediatoriaus funkcija, reglamentuota STR 1.07.01:2010 14 punkte, pagal kurį savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens prašymu turi teisę ne ilgiau kaip 10 darbo dienų sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba") ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoti projektą tikrinančio subjekto, nepateikusio nepritarimo projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo projektui pagrįstumo, atstovo ir kitų suinteresuotų šalių (statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo, kt.) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus.
Atkreiptinas dėmesys į trumpą terminą, nustatytą siekiant operatyviai išspręsti problemą ir projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų prievolę dalyvauti tokiuose pasitarimuose ir aktyviai paaiškinti nustatytus trūkumas ir būdus jiems pašalinti.
Manome, kad, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 14 punktu, pirmiau nurodytą pasitarimą gali inicijuoti ne tik savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas arba statytojas ar jo įgalioto asmuo, bet ir visi kiti subjektai, dalyvaujantys statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūroje, kuriems kyla klausimų dėl parengto statinio projekto. Siekdamas skubiau atsakyti į klausimus, pasitarimą inicijuojantis subjektas savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautojui apie numatomą pasitarimą gali pranešti el. paštu ar oficialiu raštu. Pasitarimo inicijavimas padėtų užkirsti kelią projekto grąžinimui taisyti ir pakartotiniam jo teikimui tikrinti.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į STR 1.07.01:2010 11 punktą, pagal kurį atsiranda projektą tikrinančio subjekto prievolė kreiptis į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą), jei jam trūko informacijos (paaiškinimų, dokumentų ar Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais – projekto popierinio varianto) projekto tikrinimo metu.
Siūlome šia nuostata aktyviai naudotis ne tik STR 1.07.01:2010 11 punkte nurodytais atvejais, bet ir tais atvejais, kai statinio projektą tikrinančiam subjektui kyla neaiškumų dėl tam tikrų statinio projekto sprendinių.
Apibendrindami pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas, visų projektus tikrinančių subjektų prašome ūkio subjektams pagal kompetenciją teikti konsultacijas (išaiškinimus) dėl teisės aktų ne tik statinio projekto tikrinimo, bet ir viso projekto rengimo proceso metu.

Ivona Šuškevič, tel. (8 5) 275 4519, el. p. i.suskevic@vtpsi.lt

 

Elektroniniai parašai

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-410 (Žin., 2011, Nr. 61-2915) 7 punktu, kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

Informuojame, kad projekto vadovui ir projekto dalių vadovams projektą pasirašant elektroniniu parašu, skenuoti pasirašytų dokumentų nebūtina. Elektroniniam parašui sukurti yra naudojama programinė įranga „Signa". Šios programinės įrangos pagalba sukurtas elektroninis parašas atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin. 2009, Nr. 108-4574) patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. „Signa" programinė įranga leidžia dokumentą pasirašyti keliems asmenims.

Ją galite nemokamai parsisiųsti šia nuoroda:

http://www.mitsoft.lt/sites/mitsoft/files/Signa_v1.2_2012-01-29_lt.msi

Atmesto / nepatenkinto prašymo pakartotinio pateikimo

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Savivaldybės administracijai atmetus / nepatenkintus per IS pateiktą prašymą, prašymo pateikėjas turi galimybę pakartotinai pateikti tą patį prašymą jį redaguojant (ne pildant iš naujo). Instrukciją kaip prašymo pateikėjas gali sukoreguoti ir pakartotinai pateikti atmestą / nepatenkintą prašymą galite rasti IS išorinės svetainės skiltyje „Prašymų pateikimo internetu instrukcijos" (Bendrieji dalykai → Prašymų pateikimo internetu instrukcijos → Pakartotinis atmesto / nepatenkinto prašymo pateikimas).

Žyminio mokesčio apmokėjimo patvirtinimas

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna paklausimus iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" (toliau – IS) išorinės svetainės naudotojų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų valstybės rinkliavų apmokėjimo patvirtinimo.
Informuojame, kad apmokėjus rinkliavą tiesiogiai per banką, banko išduotas apmokėjimo kvitas turėtų būti skenuojamas ir pateikiamas kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais arba pristatomas statybą leidžiantį dokumentą išduodančiai institucijai. Jei apmokėjimas įvykdytas naudojantis elektronine bankininkyste, pranešimas apie sėkmingą apmokėjimą turi būti išsaugotas, pasirašytas elektroniniu parašu ir pateiktas kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais.
Apmokėti rinkliavą iki prašymo pateikimo nėra privaloma, bet nepateikus statybą leidžiantį dokumentą išduodančiai institucijai rinkliavos apmokėjimo kvito statybą leidžiantis dokumentas nėra išduodamas.

PRAŠYMAI IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANČIUS DOKUMENTUS PILDOMI IR STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI IŠDUODAMI TIK VIENO ASMENS VARDU

Informacija atnaujinta 2013-03-15

Prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus ir statybą leidžiantys dokumentai išduodami vieno asmens vardu
Statybos įstatymo 2 straipsnyje pateikta statytojo (užsakovo) sąvoka:
Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas. Pagal šią įstatymo nuostatą statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis arba vienas juridinis asmuo.
Pateikiant prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, taip pat prašant išduoti kitus, su statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus (statybos užbaigimo aktą, pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, pažymą apie statinio nugriovimą), prašymus patvirtinti / registruoti deklaracijas apie statybos užbaigimą, prašyme ir dokumentuose nurodomas vienas statytojas (fizinis ar juridinis asmuo).
Kai pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio reikalavimus prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma pridėti žemės sklypo bendraturčių ar statinio bendraturčių rašytinius sutikimus, gali būti pridedami tokie skenuoti dokumentai:
     - paprastos rašytinės (ne notarinės) formos bendraturčių sutikimai, arba
     - tarp bendraturčių sudaryta jungtinės veiklos sutartis (ne notarinės formos, išskyrus atvejus, kai bendraturčiai šia sutartimi numato, kad po statinio rekonstravimo ar remonto darbų užbaigimo turto dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje bus keičiamos).
Rašytiniai bendraturčių sutikimai reikalingi prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Jais nesprendžiami būsimo statybos darbais sukurto turto pasidalijimo ar perskirstymo tarp bendraturčių klausimai. Todėl bendraturčiams, norintiems statybos darbais sukurtą nekilnojamąjį turtą registruoti visų jų (ar dalies) vardu, tikslinga sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kuri bus pagrindas registruojant turtines teises į pastatytą (rekonstruotą, remontuotą) statinį ar jo dalis. Nesudarius jungtinės veiklos sutarties, atsiranda tikimybė, kad vienas iš bendrasavininkų, kurio vardu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, gali užbaigęs statybos darbus įregistruoti sukurtą turtą vien savo vardu.
Todėl, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, statybą leidžiančiam dokumentui gauti pakanka pateikti rašytinius sutikimus, o jei ji sudaryta – vietoj rašytinių sutikimų galima pateikti ir jungtinės veiklos sutartį, jei joje aptarti klausimai, kieno iš partnerių vardu bus prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau, jei jungtinės veiklos sutartis būtų sudaryta ne tarp visų bendraturčių, privaloma pateikti likusiųjų bendraturčių rašytinius sutikimus.
Pažymėtina, kad sutuoktiniai gali teikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą bet kurio iš sutuoktinių vardu, pateikdami kito sutuoktinio rašytinį sutikimą, o jungtinės veiklos sutarties jiems sudaryti nereikia, nes statybos darbais sukurtas turtas yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė.